Menu
Karimex Praha s.r.o.

Novinky

Změna legislativy v oblasti OOPP


Zveřejněno: 08.04.2019

Dnem 21. dubna 2018 vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS pod názvem PPE-R Personal Protective Equipment Regulation. Toto nové nařízení EU zrušilo stávající směrnici 89/686/EHS a došlo i ke zrušení Nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanovily technické požadavky na osobní ochranné prostředky. Nové nařízení EU je přímo použitelným předpisem (nebude již zaveden předpisem ČR).
Základní požadavky na dodávané OOP:
Byl-li vhodným postupem prokázán soulad OOP s příslušnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti, vypracují výrobci EU prohlášení o shodě uvedené a umístí označení CE.
Výrobci zajistí, aby bylo na OOP, které uvádějí na trh, uvedeno číslo typu či šarže nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující jejich identifikaci, nebo v případech, kdy to velikost nebo povaha OOP neumožňuje, aby byla požadovaná informace uvedena na obalu nebo v dokladu přiloženém k OOP.
Výrobci uvedou na OOP, nebo není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k OOP své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat.
Výrobci zajistí, aby byly k OOP přiloženy návod a informace uvedené v bodě 1.4 přílohy II v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům a ostatním konečným uživatelům, který určí příslušný členský stát. Tento návod a informace a veškerá označení musí být jasné, srozumitelné, snadno pochopitelné a čitelné.
Výrobce buď přiloží EU prohlášení o shodě k OOP, nebo uvede v návodu a informacích uvedených v bodě 1.4 přílohy II internetovou adresu, na níž je přístup k EU prohlášení o shodě.
Dovozce nebo distributor je pro účely tohoto nařízení považován za výrobce a vztahují se na něj povinnosti výrobce podle článku 8, pokud uvede OOP na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou nebo pokud upraví OOP, jenž byl na trh již uveden, takovým způsobem, který může ovlivnit jeho soulad s tímto nařízením.Změny pro řidiče od 1.10.2018


Zveřejněno: 09.10.2018

Od 1.10.2018 dochází k několika změnám:

1. Lékárničku už nemusíte měnit kvůli expiraci a nový je i její obsah Nově není třeba řešit dobu životnosti obsahu lékárničky. Musí být pouze vizuálně v pořádku, bez známek znečištění či jiného znehodnocení. Co se týče obsahu, nově nemusí obsahovat: • trojcípý šátek • náplast s polštářkem • plastovou roušku

2. Zjednodušení povinné výbavy
Nově nemusíte vozit náhradní pojistky ani žárovky. Za předpokladu, že má provozovatel auta zajištěnou asistenční službu, která výměnu poškozené pneumatiky na území České republiky nepřetržitě dělá, nemusíte mít ve vozidle ani:
• náhradní kolo
• klíč na matice
• zvedák

Totéž platí, pokud máte:
• všechna kola opatřena pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik,
• vozidlo vybavené prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí

3. Změny pravidel provozu
Záchranářská ulička
Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem . Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích.

Vrácení řidičského průkazu
Žádost o vrácení ŘP podává žadatel písemně u příslušného obecního úřadu. Podmínkou je prokázání, že se žadatel podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti a dále předložení dopravně psychologického vyšetření. K němu je třeba doložit posudek o zdravotní způsobilosti a nově výpis z registru řidičů (obojí ne starší 30 dnů).Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. - lékařské prohlídky v rámci pracovně lékařských služeb


Zveřejněno: 20.12.2017

V pátek 15.12.2017 vyšla ve Sbírce zákonů novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., která mimo jiné mění periodicitu u lékařských prohlídek v kategorii 2 a to z původních 1x za 5 let do 50ti a 1x za 3 roky u zaměstnanců nad 50 let na 4/2. Dochází tedy ke sjednocení lhůty s tzv. jinými riziky (řidiči VZV, jeřábníci a vazači atd.). Lhůty prohlídek provedených před 15.12.2017 se nemění a nová periodicita nastane až po skončení jejich platnosti.

Další podstatnou změnou je fakt, že každý doklad o provedeném dohledu lékaře musí obsahovat doklad o převzetí záznamu zaměstnavatelem, pokud toto převzetí není stvrzeno podpisem zaměstnavatele nebo osoby jednající jeho jménem v záznamu.

Periodické prohlídky se dále provádějí v případě prací stejného druhu vykonávaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud je stejný druh práce vykonáván na základě těchto dohod opakovaně a součet dob, po které je práce opakovaně vykonávána, je delší než lhůta pro provedení periodické prohlídky. – platilo i dříve, pouze precizace ustanovení.

Ve vazbě na novelu zákona, podle které je zaměstnanec, který nemá platnou lékařskou prohlídku (vstupní, periodickou) ze zákona zdravotně nezpůsobilý vykonávat práci, doplnili do vyhlášky jasný termín, podle kterého se lhůta platnosti počítá: Dnem rozhodným pro stanovení termínu periodické prohlídky je den a)vydání lékařského posudku na základě 1. vstupní prohlídky nebo mimořádné prohlídky nebo 2. periodické prohlídky, pokud dosavadní lékařský posudek pozbyl platnosti, nebo b)započetí výkonu práce stejného druhu poprvé sjednaného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr

U nočních prací se prodloužila lhůta z 1 na 2 roky.

Další změny nebo precizace se týkají mimořádných a výstupních prohlídek.Novela zákona č. 373/2011 o specifických zdravotních službách


Zveřejněno: 25.10.2017

Změny se dotknou všech zaměstnavatelů, agentur práce i škol. Jaké jsou hlavní změny ve vztahu k pracovně lékařským službám: • 10 denní lhůta pro vystavení výpisu ze zdravotnické dokumentace - stanovení lhůty má význam zejména při vstupních prohlídkách, neboť zaměstnavatel i zaměstnanec mají zájem na tom, aby zaměstnanec mohl co nejdříve nastoupit k výkonu práce. • Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu – vyhláška stanoví, kdy nahrazuje výpis ze zdravotnické dokumentace. • Lhůta 10 pracovních dnů pro vydání lékařského posudku (v případě nemoci z povolání do 45 pracovních dnů) ode dne obdržení žádosti. Dosud platí lhůta 30dnů. • Neabsolvování preventivní prohlídky jako překážka na straně zaměstnance, jestliže se zaměstnanec nepodrobí preventivní prohlídce, na kterou ho zaměstnavatel včas vyslal, bez uvedení závažného důvodu a uplyne platnost posudku. • Možnost vzdát se práva na přezkoumání lékařského posudku (zaměstnavatel i zaměstnanec), v tom případě právní účinky nastávají následující pracovní den. Podle původní úpravy právní účinky lékařského posudku se závěrem, že zaměstnanec je způsobilý k výkonu práce, nastávaly nejdříve dnem uplynutí lhůty pro podání návrhu na jeho přezkoumání (10 dní). • Novela definuje pojem dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti vykonávat dosavadní práci (více než 180 dnů). • Platnost lékařského posudku při ukončením pracovněprávního vztahu nekončí, jestliže zaměstnanec do 3 měsíců uzavře nový pracovněprávní vztah se stejným zaměstnavatelem na výkon stejné práce a za stejných pracovních podmínek. To samé platí i pro zaměstnance agentury, který nastoupí k zaměstnavateli, u kterého byl předtím přidělen jako uchazeč. • Agentura práce může zajišťovat pracovnělékařské služby pro své zaměstnance, které dočasně přiděluje k uživateli i prostřednictvím poskytovatele pracovnělékařských služeb uživatele na základě podmínek stanovených v písemné dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele uzavřené podle zákoníku práce (aniž by s tímto lékařem měla písemnou smlouvu).Zákon č. 65/2017 Sb. - o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek


Zveřejněno: 09.06.2017

Tento zákon řeší mimo jiné i aktuálně platný systém kontrol zaměstnanců z hlediska požití alkoholu nebo jiných návykových látek. Orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření je povinna se podrobit osoba, a)u které je důvodné podezření, že pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky vykonává nebo vykonávala činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek, b)u které je důvodné podezření, že se požitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky uvedla do stavu, v němž bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, c)u které je důvodné podezření, že přivodila sobě nebo jiné osobě újmu na zdraví anebo způsobila jiné osobě škodu na majetku v souvislosti s požitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky. V případě, že povinná osoba orientační vyšetření odmítne nebo takové vyšetření nelze provést nebo úspěšně dokončit, provede se odborné lékařské vyšetření. Pokud odborné lékařské vyšetření osoba odmítne, hledí se na ni, jako by byla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Spočívá-li orientační vyšetření na ovlivnění alkoholem v dechové zkoušce provedené analyzátorem alkoholu v dechu, který splňuje podmínky stanovené jiným právním předpisem, odborné lékařské vyšetření se neprovede. Náklady na odborné lékařské vyšetření hradí poskytovateli zdravotních služeb zaměstnavatel. Prokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, uhradí vyšetřovaná osoba tomu, kdo uhradil poskytovateli zdravotních služeb odborné lékařské vyšetření podle odstavce 1, náklady, které mu úhradou odborného lékařského vyšetření vznikly. Náklady na dopravu vyšetřované osoby do zdravotnického zařízení za účelem provedení odborného lékařského vyšetření hradí v případě, že se prokáže přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, vyšetřovaná osoba. Neprokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, náklady nese zaměstnavatel. Pokud bylo odborné lékařské vyšetření provedeno z důvodu odmítnutí orientačního vyšetření vyšetřovanou osobou, má vyšetřovaná osoba povinnost uhradit tomu, kdo poskytovateli zdravotních služeb odborné lékařské vyšetření podle odstavce 1 uhradil, náklady, které mu takovou úhradou vznikly, bez ohledu na výsledek vyšetření; tato osoba hradí i náklady na její dopravu do zdravotnického zařízení za účelem provedení odborného lékařského vyšetření.Zákon č. 309/2006 Sb. - zákon o zajištění dalších podmínek BOZP - změny účinné od 1.5.2016


Zveřejněno: 09.05.2016

Zákon č. 88/2016 Sb. mění k 1.5.2016 celkem 30 novelizačních bodů a přidává nová přechodná ustanovení. Změna se týká např. toho, že zaměstnavatel musí zajišťovat úkoly v prevenci rizik ve všech oblastech svojí činnosti prostřednictvím osoby odborně způsobilé v prevenci rizik (má-li více než 25 zaměstnanců), posiluje povinnosti OZO a její součinnost se zaměstnanci zaměstnavatele, odbory i lékařem PLS. Dále upřesňuje požadavky odborného vzdělání koordinátora BOZP na staveništi a celá řada změn se týká povinností zadavatele a zhotovitele stavby.Pravidla silničního provozu - novinky v legislativě od 20.2.2016


Zveřejněno: 22.02.2016

Zákonem č. 48/2016 dochází s účinností od 20.2.2016 k řadě změn v zákoně č. 361/2000 Sb. o silničním provozu. Mimo jiné se jedná o následující změny: Řidič nesmí: řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran, řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.   Policistům se vrací pravomoc zabavit na místě malý technický průkaz Zjistí-li se při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy nebo při objasňování dopravní nehody nebezpečná závada - zadrží policista osvědčení o registraci vozidla. Vznikla nová oblast a to "Cyklistická zóna". Povinnosti chodců Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu.NV č. 361/2007 Sb. - změna od 29.1.2016


Zveřejněno: 01.02.2016

Došlo k opětovnému povolení, aby žáci a studenti mohli v rámci školy nakládat s nebezpečnými chemickými látkami. Mladiství žáci smějí pouze v rámci přípravy na povolání, v rozsahu nezbytném pro naplnění rámcových vzdělávacích programů a při zachování ochrany zdraví nakládat s a)nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické, látkami a směsmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích24) , které mají přiřazenu třídu nebo třídy a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 3 nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 2, látkami a směsmi klasifikovanými jako žíravé, jakožto i látkami a směsmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích24) , které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti žíravost kategorie 1 se standardní větou o nebezpečnosti H314, látkami a směsmi klasifikovanými jako vysoce hořlavé a extrémně hořlavé, jakožto i látkami a směsmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích24) , které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti hořlavé kapaliny kategorie 1 nebo 2 nebo hořlavé plyny kategorie 1 nebo 2 nebo aerosoly kategorie 1 pouze pod přímým soustavným dohledem odpovědné osoby, b)chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické nebo látkami a směsmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích24) , které mají přiřazenu třídu a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 pouze pod přímým soustavným dozorem osoby s odbornou způsobilostí podle jiného právního předpisuRegistrační značky na přání


Zveřejněno: 05.01.2016

Od ledna 2016 mohou Češi žádat o registrační značky na přání. U osobních aut si lze zvolit téměř libovolnou kombinaci osmi písmen a číslic (u motocyklů sedmi, u mopedů pěti), musí ale obsahovat alespoň jednu číslici. Platí však některá omezení: Zakázána jsou hanlivá, urážející a rasistická slova nebo snadno zaměnitelná písmena G, O, Q, CH a W. Úřady mají seznam zhruba 900 nepřípustných výrazů. Kdo ztratí svou SPZ na přání, úřad mu ji zablokuje a novou už nevydá Jedna tabulka přijde na pět tisíc korun, za standardní dvě tabulky na osobní vůz tedy zájemce zaplatí 10 tisíc. Výhodou je, že značka se váže na majitele, a nikoliv na auto. Vlastník ji tedy může střídavě používat na více svých vozech. Na jinou osobu je ale značka nepřenositelná, nelze ji tedy prodat. A smůlu bude mít ten, kdo značku ztratí nebo mu ji ukradnou – úřady pak nemohou vydat další se shodným textem.Pravidla silničního provozu – novinky v legislativě od 1.1.2016


Zveřejněno: 04.01.2016

Co se mění? Nová vyhláška č. 294/2015 Sb. provádějící pravidla na pozemních komunikacích s účinností od 1. ledna 2016 ruší a nahrazuje vyhlášku č. 30/2001 Sb. upravující dopravní značení. Zákonem č. 268/2015 Sb. je s účinností od 31. prosince 2015 novelizován také zákon o provozu na pozemních komunikacích. Podstata úprav Nová vyhláška přináší nové značení a některé stávající značení ruší nebo upravuje. Přínosem je i přehledné uvedení významu, provedení a užití značek a zařízení přímo u jejich zobrazení. Platnost dosavadních značek a zařízení Dosavadní značení a zařízení bude paralelně používáno až do konce roku 2025.Vyhláška č. 180/2015 Sb. - zakázané práce


Zveřejněno: 09.08.2015

K 1.9.2015 byla vyhláška č. 288/2003 Sb., stanovující práce zakázané těhotným a kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým zrušena a nahrazena vyhláškou č. 180/2015 Sb.- o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání. Pro těhotné zaměstnankyně přibyl zákaz prací vyžadujících používání izolačních dýchacích přístrojů. Jsou zrušeny původní Přílohy č. 1 a č. 2 a některé hodnoty jsou uvedeny přímo v textu. Pokud jde o práci vsedě, hmotnost břemene při manipulaci s ním je max. 2 kg. V souladu s chemickým zákonem jsou upraveny zakázané práce související s expozicí chemickým látkám.