Menu
Karimex Praha s.r.o.

Novinky

Novinky v legislativě - leden 2024


Zveřejněno: 08.01.2024

Od nového roku jsou opět nějaké změny v legislativě. Uvádím níže ty, které se týkají většiny z vás.

Došlo ke snížení případné paušální částka náhrady nákladů u práce na dálku z původních 4,60 Kč/za každou načatou hodinu na 4,50 Kč

Kromě toho nastalo dost změn v NV č. 361/2007 Sb.

Celková fyzická zátěž (ruční manipulace s břemeny)
Zcela nově se v rámci hodnocení ruční manipulace s břemeny bude posuzovat hmotnost ručně manipulovaného břemene se zohledněním pracovní polohy, které vychází z vyhodnocení kompresní síly na meziobratlovou ploténku. V rámci hodnocení ruční manipulace s břemeny dále dochází k drobné, leč významné změně – nahrazení spojky „nebo“ spojkou „a“ mezi kritérii energetický výdej a srdeční frekvence, tedy nově bude nutné pro hodnocení břemen obojí tak, jak je standardně požadováno u hodnocení celkové fyzické zátěže.

Nově se hygienické limity u prací s jinou délkou směny než 8 hodin (delších nebo kratších) pro faktory celkové fyzické zátěže, lokální svalové zátěže, pracovní polohy a ruční manipulace s břemeny určí podle přílohy č. 5, části D, tabulky č. 8. Hygienický limit pro kumulativní hmotnost ručně manipulovaných břemen se stanoví proporcionálně podle konkrétní doby výkonu práce, přičemž nejvyšší přípustná celková kumulativní hmotnost břemen 10 000 kg (pro muže) a 6 500 kg (pro ženy) stanovená pro průměrnou 8h směnu nesmí být navýšena ani v prodloužené směně.

Osvětlenost
U svislých a šikmých osvětlovacích otvorů na pracovišti umožňujících pohled ven nesmí bránit jejich výplně tomuto výhledu a musí umožňovat čistý, nedeformovaný a barevně nezkreslený výhled.

Poměrně zásadní změna se týká pracovišť, na kterých není vyhovující denní osvětlení, v praxi tedy takové, které je osvětleno pouze uměle – nově podle § 45 odst. 6 musí zaměstnavatel zajistit, aby práce na nově zřizovaných pracovištích a na základě písemné dohody s orgány ochrany veřejného zdraví i na současných pracovištích podle odstavce 5 písm. c) až e) s nevyhovujícím denním osvětlením netvořila více než polovinu směny, nebo aby po nejvýše 2 pracovních dnech trvalé práce na těchto pracovištích následovala nejméně jedna celá směna v prostoru splňujícím požadavky na denní nebo sdružené osvětlení, nebo následoval jeden den odpočinku.

Osvětlení venkovních pracovišť bez trvalé práce
Na pracovišti, na kterém je vykonávána práce v rozsahu menším než 4 hodiny ve směně, musí být zajištěno elektrické osvětlení v souladu s českou technickou normou upravující elektrické osvětlení.
Osvětlení venkovních pracovišť s trvalou prací
(1) Elektrické osvětlení venkovních pracovišť a spojovacích cest musí odpovídat náročnosti vykonávané práce na zrakovou činnost a ochranu zdraví v souladu s normovými hodnotami a požadavky podle české technické normy upravující osvětlení venkovních pracovních prostor.
(2) Požadované hodnoty elektrického osvětlení se kontrolují měřením v souladu s postupy popsanými v české technické normě upravující měření elektrického osvětlení.

Pro jednotlivé pracovní prostory jsou stanovené minimální požadavky na osvětlenost podle typu osvětlení, dále byla zrušena minimální lhůta pro čištění oken a svítidel minimálně 1x za 2 roky a je nyní stanoveno - musí být pravidelně čištěny a trvale udržovány v takovém stavu, aby byly splněny stanovené požadavky na osvětlení.

Dále - Osvětlovací otvory včetně ochranných prvků proti slunění musí umožňovat jejich bezpečné používání, údržbu a čištění a nesmí ohrožovat další osoby zdržující se v budově nebo v jejím okolí během údržby a čištění. Zaměstnanci musí být umožněno manipulovat s okny a světlíky, pokud jsou otevíratelné; jejich regulační zařízení musí být možné otevírat, zavírat, nastavovat nebo zajišťovat z podlahy bezpečným způsobem. Jsou-li okna a světlíky otevřeny, musí být zajištěny tak, aby se předešlo úrazu. Umožnění manipulace s okny a světlíky není nezbytné tam, kde je větrání zajišťováno automatickým regulačním systémem.

Je stanoven i barevný tón světla. Barevný tón světla musí v prostorech s trvalou prací být
a) neutrálně bílý pro pracovní prostory s cílem dosažení zrakového výkonu,
b) chladně bílý pro pracovní prostory se zvláštními nároky na zrakový výkon.

Mikroklima – zátěž teplem
Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce ve směně pro aklimatizovaného i neaklimatizovaného zaměstnance se stanoví podle výpočtu tepelné bilance podle české technické normy upravující ergonomii tepelného prostředí – analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže.
Při hodnocení dlouhodobě a krátkodobě přípustné zátěže teplem je možné vycházet i z přímých měření, a to měření ztráty vody potem a dýcháním, teploty vnitřního prostředí organizmu a srdeční frekvence.

Pro stanovení potřebných tepelně izolačních vlastností pracovního oděvu postačujících k zajištění tepelně neutrálních podmínek lidského organizmu a maximálně přípustné doby expozice chladu se postupuje podle české technické normy upravující ergonomii tepelného prostředí – hodnocení tepelné izolace oděvu a odporu oděvu proti odpařování8) a české technické normy upravující ergonomii tepelného prostředí – stanovení a interpretace stresu z chladu pomocí potřebné izolace oděvu (IREQ) a místních účinků chladu.

Změna minimálních teplot na pracovišti v Příloze č. 1, části A, Tabulce č. 2 zpět na 20 °C pro třídy práce I a na 18 °C pro třídy práce IIa není novinkou. Již při jejich snížení v r. 2022 v důsledku nepříznivých cen energií a plynu (nařízení vlády č. 303/2022 Sb., účinné od 12. 10. 2022) se toto opatření zavedlo jako dočasné. Od 1. 7. 2024 se tedy teploty vrací na původní hodnoty podle předchozí novelizace. Pozor, totéž platí pro návrat k původním teplotám pro sanitární zařízení (šatny, umývárny, sprchy, záchody) v Příloze č. 10, Tabulce č. 1.Novela ZP od 1.10.2023 - práce na dálku


Zveřejněno: 03.10.2023

Nebyla-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se zaměstnancem, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele podle § 317 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uzavřena písemná dohoda o podmínkách výkonu této práce, uzavře zaměstnavatel se zaměstnancem písemnou dohodu o výkonu práce na dálku podle § 317 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to ve lhůtě 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Dohoda o výkonu práce na dálku musí být sjednána písemně.
Zaměstnavatel je oprávněn zaměstnanci práci na dálku nařídit, pokud tak stanoví opatření orgánu veřejné moci,
• a to na nezbytně nutnou dobu,
• pokud to povaha vykonávané práce umožňuje a
• za podmínky, že místo výkonu práce na dálku bude pro výkon práce způsobilé.

Zaměstnanec může odmítnout, pokud nemá k dispozici žádné místo způsobilé k výkonu práce na dálku.

Požádá-li
a) těhotná zaměstnankyně,
b) zam. pečující o dítě mladší než 9 let, nebo
c) zam., kteří převážně sami dlouhodobě pečují o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II -IV,
zaměstnavatele písemně o výkon práce na dálku a zaměstnavatel této žádosti nevyhoví, je povinen to písemně odůvodnit.

Náhrady nákladů spojených s výkonem práce z jiného místa dohodnutého se zaměstnavatelem, než je pracoviště zaměstnavatele
• náhrady nákladů, které zaměstnanci vznikly v souvislosti s výkonem práce na dálku, jež zaměstnanec zaměstnavateli prokázal, nebo
• paušální částka náhrady nákladů (může být sjednáno i u dohod) – aktuálně činí 4,60 Kč/za každou načatou hodinu

Zaměstnavatel se zaměstnancem si mohou předem písemně sjednat, že náhrady nákladů zaměstnanci nepřísluší.

Novela obsahuje i další změny, které se týkají dalších oblastí, např.:
• Elektronické uzavírání právních jednání
• Povinnost informování zaměstnanců a jeho rozsah
• Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
• DoručováníZměny teplot na pracovišti


Zveřejněno: 18.10.2022

Od 12.10.2022 do 1.7.2024 dochází ke snížení teplot na pracovištích i na sanitárních zařízeních - podrobnosti vizVTZ - prováděcí vyhlášky


Zveřejněno: 04.10.2022

K dnešnímu dni byly ve Sbírce zákonů konečně vyhlášeny prováděcí vyhlášky k zákonu č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení .
NV č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
NV č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Výtah najdete zde
NV č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Výtah najdete zde
NV č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Výtah najdete zde
NV č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Výtah najdete zdeNovinky v silničních předpisech od 1.1.2022


Zveřejněno: 06.01.2022

Změny se týkají silničního zákona, ale i řady dalších předpisů, které s touto legislativou souvisí. Podrobnosti jsme shrnuli zdeNovinky v legislativě k 1.1.2021


Zveřejněno: 05.01.2021

Jako již tradičně od 1.1. nového roku nabývá účinnosti celá řada nových předpisů.
Z hlediska problematiky BOZP a PO bych považovala za nejdůležitější novinky v zákoníku práce týkající se dovolených a odškodňování zaměstnanců.

Za velmi zajímavou novinku považuji změnu v § 320a ZP. Novela zde doplňuje do zákoníku práce úpravu prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání. Stát bude nově poskytovat, na základě dohadovacího procesu v RHSD ČR, sociálním partnerům finanční příspěvek na realizaci aktivit v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Na základě žádosti sociálních partnerů a v souladu s dohodou v rámci RHSD ČR bude MPSV poskytovat finanční příspěvky na realizaci schválených aktivit.

Změny v oblasti odškodňování pracovních úrazů.
§ 269 škodou podle tohoto zákona není případná ztráta na důchodu.

§ 271f - Vzhledem k tomu, že stávající § 271f ZP byl přesunut do ustanovení § 269 jako odst. 5 ZP, bylo sem novelou zákoníku práce vloženo zcela nové ustanovení o jednorázové náhradě nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví.

§ 271g - Částka příslušející na zřízení pomníku nebo desky v případě smrti zaměstnance ve výši nejméně 20 000 Kč byla stanovena zákoníkem práce při jeho první redakci v roce 2007. S ohledem na vývoj cenové úrovně, ke kterému došlo od roku 2007 a ke které dochází v současnosti, se bude tato částka zvyšovat pravidelně v závislosti na výši průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém vznikne právo na tento druh náhrady škody, a to ve výši jedenapůlnásobku této průměrné mzdy. Zákon již nebude upravovat nárok pevnou částkou. Výši průměrné mzdy v národním hospodářství bude vyhlašovat MPSV sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.

§ 271i ZP. Podle stávajícího znění § 271i ZP platí, že jednorázové odškodnění pozůstalých přísluší pozůstalému manželovi, partnerovi a nezaopatřenému dítěti, a to každému ve výši nejméně 240 000 Kč. Jednorázové odškodnění pozůstalých přísluší dále rodičům zemřelého zaměstnance, jestliže žili se zaměstnancem v domácnosti, v úhrnné výši nejméně 240 000 Kč; jednorázové odškodnění ve výši nejméně 240 000 Kč přísluší i v případě, že se zemřelým zaměstnancem žil v domácnosti pouze jeden rodič.
Nová právní úprava zpřesňuje používané pojmosloví v § 271i ZP tak, že namísto odškodnění používá přesnější pojem náhrada nemajetkové újmy. Oproti současné právní úpravě se jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých nebude vázat u dětí zemřelého na jejich zletilost a u rodičů zemřelého na nutnost jejich žití ve společné domácnosti, což byl nedůvodný rozdíl mezi občanskoprávní a pracovněprávní úpravou. Důvodem je skutečnost, že duševní útrapy dětí z úmrtí otce nebo matky nelze vázat a podmiňovat jejích nezletilostí a nezaopatřeností, ale rodinným vztahem k otci - matce, který je vztahem celoživotním. Stejně tak je tomu v případě vztahu rodičů ke svým dětem.
Výše náhrady bude odvozena od dvacetinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém vznikne pozůstalému právo na jednorázovou náhradu a její výše bude adekvátní výši náhrady, která je v obdobných případech přiznávána pozůstalým podle občanského zákoníku. Výše průměrné mzdy bude vyhlašována ministerstvem sdělením, a to na základě údajů Českého statistického úřadu. Vázanost na výši průměrné mzdy v národním hospodářství bude znamenat pro pozůstalé právní jistotu zvyšování částek bez nutnosti změny zákonnou formou. Jedná se přitom o částku minimální, kdy jednorázová náhrada může být poskytnuta i vyšší. V případě, že je náhrada vyplácena oběma rodičům, přísluší každému rodiči pouze polovina této částky (i v tomto případě se však jedná o částku minimální).

§ 271s ZP - Podle ustanovení § 271s ZP platí, že soud může výši odškodnění stanovenou právním předpisem (§ 271c a 271i) přiměřeně zvýšit.
Nová právní úprava v souvislosti se zavedením institutu jednorázové náhrady nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví stanoví, že v případě, kdy poškozený v důsledku zvlášť závažného ublížení na zdraví zemře, soud při určení výše jednorázové náhrady nemajetkové újmy pozůstalých zohlední již přiznanou výši jednorázové náhrady nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance.

Dále k datu 1. ledna 2021 nabývají účinnosti ustanovení novely týkající se nové právní úpravy dovolené.Šťastné a veselé


Zveřejněno: 21.12.2020Školení řidičů přepravujících nebezpečné věci


Zveřejněno: 07.07.2020

Od 1.7.2020 došlo k novele vyhlášky č. 478/2000 Sb., která zde nově stanovila povinnost školení pro řidiče vozidel převážejících nebezpečné věci – původní požadavky na školení v rámci přepravy nebezpečných věcí jsou stanoveny v Dohodě ADR. Nově se povinnost týká všech řidičů přepravujících nebezpečné věci bez ohledu na množství.

§ 17d Řidiči vozidel přepravujících nebezpečné věci
Řidičem vozidla přepravujícího nebezpečné věci může být pouze držitel platného osvědčení o školení řidiče vozidla přepravujícího nebezpečné věci. Podmínkou získání tohoto osvědčení je absolvování školení a úspěšné složení zkoušky.
§ 17e Školení řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci
§ 17f Zkoušky řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci
Podmínkou připuštění ke zkoušce řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci je absolvování školení podle § 17e a prokázání totožnosti uchazeče. V případě, že uchazeč u zkoušky neuspěl, může celou zkoušku nebo specializační část, ve které neuspěl, opakovat pouze jednou, bez absolvování nového školení. Další opakování zkoušky je možné až po absolvování nového školení. V případě, že uchazeč neuspěl u zkoušky pro prodloužení platnosti osvědčení, může ji opakovat pouze jednou, nejpozději do data skončení platnosti osvědčení.
§ 17g Osvědčení o školení řidiče vozidel přepravujících nebezpečné věci Na základě úspěšného složení zkoušky vydá ministerstvo osvědčení o školení řidiče vozidla přepravujícího nebezpečné věci, jehož platnost je 5 let ode dne vydání. de druh V tomto osvědčení se uvede způsob přepravy nebezpečných věcí, pro které je řidič vozidla přepravujícího nebezpečné věci odborně způsobilý.
Ministerstvo prodlouží platnost osvědčení o 5 let od konce jeho platnosti, pokud jeho držitel během posledního roku před uplynutím jeho platnosti složil zkoušku podle § 17f.Vstupní a periodické lékařské prohlídky po skončení nouzového stavu


Zveřejněno: 18.05.2020

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je třeba u kategorií 1 a 2 provést lékařské prohlídky nejpozději do 90 dní od skončení nouzového stavu, v případě kategorií 2R, 3 a 4 do 30 dní.
Výjimkou jsou zaměstnanci v kategorii 1 a 2, kteří jsou z hlediska rizik ohrožení zdraví uvedení v příloze č. 2 části II. Vyhlášky č. 79/2013 Sb. v bodech 6-14, u kterých také platí lhůta 30 dní.
6. Obsluha řídicích center a velínů velkých energetických zdrojů včetně jaderných a chemických provozů, při jejichž havárii by mohlo dojít k ohrožení zaměstnanců či obyvatelstva a k závažným ekologickým následkům
7. Nakládání s výbušninami22) , opravy tlakových nádob a kotlů, obsluha kotlů s výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW, obsluha tlakových nádob stabilních a tlakových stanic technických plynů, obsluha a opravy turbokompresorů, chladicích zařízení nad 40 000 kcal (136 360 kJ), obsluha a opravy vysokonapěťových elektrických zařízení, práce na elektrických zařízeních podle jiného právního předpisu25)
8. Práce v hlubinných dolech
9. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou, pokud je jiným právním přepisem stanoveno použití osobních ochranných prostředků proti pádu
10. Práce záchranářů s výjimkou zdravotnických záchranářů
11. Práce v klimaticky a epidemiologicky náročných oblastech zahraničí
12. Hlasová zátěž
13. Noční práce
14. Další práce nebo činnosti s rizikem ohrožení zdraví, které stanoví v rámci prevence rizik, v případech, kdy nelze tato rizika odstranit, zaměstnavatel ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služebNovela zákona č. 258/2000 Sb.


Zveřejněno: 04.05.2020

Kromě úprav týkajících se kategorizace prací ve vztahu k fyzické zátěži a z hlediska agenturních zaměstnanců, byla výrazně upravena ustanovení § 44a a § 44b pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi. Úprava odstraňuje terminologické výrazy, které byly v rozporu s platnou národní i evropskou právní úpravou jako např. vysoce toxický“ a „toxický“.
Za úspěch vedoucí ke snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů a vytížení orgánů ochrany veřejného zdraví považuji odstranění povinnosti plynoucí z ustanovení § 44a odst. 7, které ukládalo povinnost vypracování a projednání písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi.Lékařské prohlídky po dobu nouzového stavu


Zveřejněno: 16.03.2020

Po dobu trvání nouzového stavu není třeba provádět periodické lékařské prohlídky a vstupní je možné nahradit čestným prohlášením .
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 214 o přijetí krizového opatření
Vláda
I. nařizuje, že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020
1. lze u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze 1 tohoto opatření:
a) zdravotní průkaz podle § 19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
b) posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
2. není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů,
3. platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu vydaných do dne vyhlášení tohoto opatření osobám v pracovněprávním vztahu k zaměstnavatelům, kteří poskytují služby na základě dohody dle § 308 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nebo na základě jiné smlouvy, se prodlužuje na dobu do 60 dnů po skončení nouzového stavu, za předpokladu, že jsou ke dni vyhlášení tohoto opatření platnéNovinky v legislativě BOZP za rok 2019


Zveřejněno: 18.01.2020

V roce 2019 z oblasti pracovněprávní a oblasti BOZP nevyšel ve Sbírce zákonů žádný předpis, kromě

Nařízení vlády č. 317/2019 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých;

Nařízení vlády č. 321/2019 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady);

Nařízení vlády č. 348/2019 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým).

Zákon č. 366/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nabývá účinnosti 1. června 2020. Může zajímat experty na BOZ dětí a žáků ve školách. Dochází k novele § 391 odst. 2 ZP v tom smyslu, že je nově stanoveno, že právnická osoba vykonávající činnost dané školy odpovídá nejen za škodu, která vznikla žákům základních škol a základních uměleckých škol při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, ale i dětem v mateřských školách. Předkladatelé svůj návrh odůvodnili tím, že současný stav může způsobit problémy, pokud jedna právnická osoba provozuje jak základní školu, tak i mateřskou školu: v takovém - nikoli výjimečném - případě by ředitel těchto škol musel uzavřít dvě zcela rozdílné pojistné smlouvy, což obecně není žádoucí. Tento problém přitom nebyl příliš známý, pojišťovny navíc v minulých letech tento rozdílný právní stav pomíjely a ředitele škol na existující rozdíly v právní úpravě neupozornily. Právě při nesjednání speciální pojistné smlouvy pro mateřskou školu mohlo dojít ke zkrácení plnění, případně nulovému plnění, ze strany pojišťovny při úrazu dítěte v mateřské škole.

Autor článku: Eva DandováZměna legislativy v oblasti OOPP


Zveřejněno: 08.04.2019

Dnem 21. dubna 2018 vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS pod názvem PPE-R Personal Protective Equipment Regulation. Toto nové nařízení EU zrušilo stávající směrnici 89/686/EHS a došlo i ke zrušení Nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanovily technické požadavky na osobní ochranné prostředky. Nové nařízení EU je přímo použitelným předpisem (nebude již zaveden předpisem ČR).
Základní požadavky na dodávané OOP:
Byl-li vhodným postupem prokázán soulad OOP s příslušnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti, vypracují výrobci EU prohlášení o shodě uvedené a umístí označení CE.
Výrobci zajistí, aby bylo na OOP, které uvádějí na trh, uvedeno číslo typu či šarže nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující jejich identifikaci, nebo v případech, kdy to velikost nebo povaha OOP neumožňuje, aby byla požadovaná informace uvedena na obalu nebo v dokladu přiloženém k OOP.
Výrobci uvedou na OOP, nebo není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k OOP své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat.
Výrobci zajistí, aby byly k OOP přiloženy návod a informace uvedené v bodě 1.4 přílohy II v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům a ostatním konečným uživatelům, který určí příslušný členský stát. Tento návod a informace a veškerá označení musí být jasné, srozumitelné, snadno pochopitelné a čitelné.
Výrobce buď přiloží EU prohlášení o shodě k OOP, nebo uvede v návodu a informacích uvedených v bodě 1.4 přílohy II internetovou adresu, na níž je přístup k EU prohlášení o shodě.
Dovozce nebo distributor je pro účely tohoto nařízení považován za výrobce a vztahují se na něj povinnosti výrobce podle článku 8, pokud uvede OOP na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou nebo pokud upraví OOP, jenž byl na trh již uveden, takovým způsobem, který může ovlivnit jeho soulad s tímto nařízením.Změny pro řidiče od 1.10.2018


Zveřejněno: 09.10.2018

Od 1.10.2018 dochází k několika změnám:

1. Lékárničku už nemusíte měnit kvůli expiraci a nový je i její obsah Nově není třeba řešit dobu životnosti obsahu lékárničky. Musí být pouze vizuálně v pořádku, bez známek znečištění či jiného znehodnocení. Co se týče obsahu, nově nemusí obsahovat: • trojcípý šátek • náplast s polštářkem • plastovou roušku

2. Zjednodušení povinné výbavy
Nově nemusíte vozit náhradní pojistky ani žárovky. Za předpokladu, že má provozovatel auta zajištěnou asistenční službu, která výměnu poškozené pneumatiky na území České republiky nepřetržitě dělá, nemusíte mít ve vozidle ani:
• náhradní kolo
• klíč na matice
• zvedák

Totéž platí, pokud máte:
• všechna kola opatřena pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik,
• vozidlo vybavené prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí

3. Změny pravidel provozu
Záchranářská ulička
Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem . Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích.

Vrácení řidičského průkazu
Žádost o vrácení ŘP podává žadatel písemně u příslušného obecního úřadu. Podmínkou je prokázání, že se žadatel podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti a dále předložení dopravně psychologického vyšetření. K němu je třeba doložit posudek o zdravotní způsobilosti a nově výpis z registru řidičů (obojí ne starší 30 dnů).Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. - lékařské prohlídky v rámci pracovně lékařských služeb


Zveřejněno: 20.12.2017

V pátek 15.12.2017 vyšla ve Sbírce zákonů novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., která mimo jiné mění periodicitu u lékařských prohlídek v kategorii 2 a to z původních 1x za 5 let do 50ti a 1x za 3 roky u zaměstnanců nad 50 let na 4/2. Dochází tedy ke sjednocení lhůty s tzv. jinými riziky (řidiči VZV, jeřábníci a vazači atd.). Lhůty prohlídek provedených před 15.12.2017 se nemění a nová periodicita nastane až po skončení jejich platnosti.

Další podstatnou změnou je fakt, že každý doklad o provedeném dohledu lékaře musí obsahovat doklad o převzetí záznamu zaměstnavatelem, pokud toto převzetí není stvrzeno podpisem zaměstnavatele nebo osoby jednající jeho jménem v záznamu.

Periodické prohlídky se dále provádějí v případě prací stejného druhu vykonávaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud je stejný druh práce vykonáván na základě těchto dohod opakovaně a součet dob, po které je práce opakovaně vykonávána, je delší než lhůta pro provedení periodické prohlídky. – platilo i dříve, pouze precizace ustanovení.

Ve vazbě na novelu zákona, podle které je zaměstnanec, který nemá platnou lékařskou prohlídku (vstupní, periodickou) ze zákona zdravotně nezpůsobilý vykonávat práci, doplnili do vyhlášky jasný termín, podle kterého se lhůta platnosti počítá: Dnem rozhodným pro stanovení termínu periodické prohlídky je den a)vydání lékařského posudku na základě 1. vstupní prohlídky nebo mimořádné prohlídky nebo 2. periodické prohlídky, pokud dosavadní lékařský posudek pozbyl platnosti, nebo b)započetí výkonu práce stejného druhu poprvé sjednaného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr

U nočních prací se prodloužila lhůta z 1 na 2 roky.

Další změny nebo precizace se týkají mimořádných a výstupních prohlídek.Novela zákona č. 373/2011 o specifických zdravotních službách


Zveřejněno: 25.10.2017

Změny se dotknou všech zaměstnavatelů, agentur práce i škol. Jaké jsou hlavní změny ve vztahu k pracovně lékařským službám: • 10 denní lhůta pro vystavení výpisu ze zdravotnické dokumentace - stanovení lhůty má význam zejména při vstupních prohlídkách, neboť zaměstnavatel i zaměstnanec mají zájem na tom, aby zaměstnanec mohl co nejdříve nastoupit k výkonu práce. • Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu – vyhláška stanoví, kdy nahrazuje výpis ze zdravotnické dokumentace. • Lhůta 10 pracovních dnů pro vydání lékařského posudku (v případě nemoci z povolání do 45 pracovních dnů) ode dne obdržení žádosti. Dosud platí lhůta 30dnů. • Neabsolvování preventivní prohlídky jako překážka na straně zaměstnance, jestliže se zaměstnanec nepodrobí preventivní prohlídce, na kterou ho zaměstnavatel včas vyslal, bez uvedení závažného důvodu a uplyne platnost posudku. • Možnost vzdát se práva na přezkoumání lékařského posudku (zaměstnavatel i zaměstnanec), v tom případě právní účinky nastávají následující pracovní den. Podle původní úpravy právní účinky lékařského posudku se závěrem, že zaměstnanec je způsobilý k výkonu práce, nastávaly nejdříve dnem uplynutí lhůty pro podání návrhu na jeho přezkoumání (10 dní). • Novela definuje pojem dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti vykonávat dosavadní práci (více než 180 dnů). • Platnost lékařského posudku při ukončením pracovněprávního vztahu nekončí, jestliže zaměstnanec do 3 měsíců uzavře nový pracovněprávní vztah se stejným zaměstnavatelem na výkon stejné práce a za stejných pracovních podmínek. To samé platí i pro zaměstnance agentury, který nastoupí k zaměstnavateli, u kterého byl předtím přidělen jako uchazeč. • Agentura práce může zajišťovat pracovnělékařské služby pro své zaměstnance, které dočasně přiděluje k uživateli i prostřednictvím poskytovatele pracovnělékařských služeb uživatele na základě podmínek stanovených v písemné dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele uzavřené podle zákoníku práce (aniž by s tímto lékařem měla písemnou smlouvu).Zákon č. 65/2017 Sb. - o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek


Zveřejněno: 09.06.2017

Tento zákon řeší mimo jiné i aktuálně platný systém kontrol zaměstnanců z hlediska požití alkoholu nebo jiných návykových látek. Orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření je povinna se podrobit osoba, a)u které je důvodné podezření, že pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky vykonává nebo vykonávala činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek, b)u které je důvodné podezření, že se požitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky uvedla do stavu, v němž bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, c)u které je důvodné podezření, že přivodila sobě nebo jiné osobě újmu na zdraví anebo způsobila jiné osobě škodu na majetku v souvislosti s požitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky. V případě, že povinná osoba orientační vyšetření odmítne nebo takové vyšetření nelze provést nebo úspěšně dokončit, provede se odborné lékařské vyšetření. Pokud odborné lékařské vyšetření osoba odmítne, hledí se na ni, jako by byla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Spočívá-li orientační vyšetření na ovlivnění alkoholem v dechové zkoušce provedené analyzátorem alkoholu v dechu, který splňuje podmínky stanovené jiným právním předpisem, odborné lékařské vyšetření se neprovede. Náklady na odborné lékařské vyšetření hradí poskytovateli zdravotních služeb zaměstnavatel. Prokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, uhradí vyšetřovaná osoba tomu, kdo uhradil poskytovateli zdravotních služeb odborné lékařské vyšetření podle odstavce 1, náklady, které mu úhradou odborného lékařského vyšetření vznikly. Náklady na dopravu vyšetřované osoby do zdravotnického zařízení za účelem provedení odborného lékařského vyšetření hradí v případě, že se prokáže přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, vyšetřovaná osoba. Neprokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, náklady nese zaměstnavatel. Pokud bylo odborné lékařské vyšetření provedeno z důvodu odmítnutí orientačního vyšetření vyšetřovanou osobou, má vyšetřovaná osoba povinnost uhradit tomu, kdo poskytovateli zdravotních služeb odborné lékařské vyšetření podle odstavce 1 uhradil, náklady, které mu takovou úhradou vznikly, bez ohledu na výsledek vyšetření; tato osoba hradí i náklady na její dopravu do zdravotnického zařízení za účelem provedení odborného lékařského vyšetření.Zákon č. 309/2006 Sb. - zákon o zajištění dalších podmínek BOZP - změny účinné od 1.5.2016


Zveřejněno: 09.05.2016

Zákon č. 88/2016 Sb. mění k 1.5.2016 celkem 30 novelizačních bodů a přidává nová přechodná ustanovení. Změna se týká např. toho, že zaměstnavatel musí zajišťovat úkoly v prevenci rizik ve všech oblastech svojí činnosti prostřednictvím osoby odborně způsobilé v prevenci rizik (má-li více než 25 zaměstnanců), posiluje povinnosti OZO a její součinnost se zaměstnanci zaměstnavatele, odbory i lékařem PLS. Dále upřesňuje požadavky odborného vzdělání koordinátora BOZP na staveništi a celá řada změn se týká povinností zadavatele a zhotovitele stavby.Pravidla silničního provozu - novinky v legislativě od 20.2.2016


Zveřejněno: 22.02.2016

Zákonem č. 48/2016 dochází s účinností od 20.2.2016 k řadě změn v zákoně č. 361/2000 Sb. o silničním provozu. Mimo jiné se jedná o následující změny: Řidič nesmí: řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran, řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.   Policistům se vrací pravomoc zabavit na místě malý technický průkaz Zjistí-li se při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy nebo při objasňování dopravní nehody nebezpečná závada - zadrží policista osvědčení o registraci vozidla. Vznikla nová oblast a to "Cyklistická zóna". Povinnosti chodců Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu.NV č. 361/2007 Sb. - změna od 29.1.2016


Zveřejněno: 01.02.2016

Došlo k opětovnému povolení, aby žáci a studenti mohli v rámci školy nakládat s nebezpečnými chemickými látkami. Mladiství žáci smějí pouze v rámci přípravy na povolání, v rozsahu nezbytném pro naplnění rámcových vzdělávacích programů a při zachování ochrany zdraví nakládat s a)nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické, látkami a směsmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích24) , které mají přiřazenu třídu nebo třídy a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 3 nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 2, látkami a směsmi klasifikovanými jako žíravé, jakožto i látkami a směsmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích24) , které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti žíravost kategorie 1 se standardní větou o nebezpečnosti H314, látkami a směsmi klasifikovanými jako vysoce hořlavé a extrémně hořlavé, jakožto i látkami a směsmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích24) , které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti hořlavé kapaliny kategorie 1 nebo 2 nebo hořlavé plyny kategorie 1 nebo 2 nebo aerosoly kategorie 1 pouze pod přímým soustavným dohledem odpovědné osoby, b)chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické nebo látkami a směsmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích24) , které mají přiřazenu třídu a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 pouze pod přímým soustavným dozorem osoby s odbornou způsobilostí podle jiného právního předpisuRegistrační značky na přání


Zveřejněno: 05.01.2016

Od ledna 2016 mohou Češi žádat o registrační značky na přání. U osobních aut si lze zvolit téměř libovolnou kombinaci osmi písmen a číslic (u motocyklů sedmi, u mopedů pěti), musí ale obsahovat alespoň jednu číslici. Platí však některá omezení: Zakázána jsou hanlivá, urážející a rasistická slova nebo snadno zaměnitelná písmena G, O, Q, CH a W. Úřady mají seznam zhruba 900 nepřípustných výrazů. Kdo ztratí svou SPZ na přání, úřad mu ji zablokuje a novou už nevydá Jedna tabulka přijde na pět tisíc korun, za standardní dvě tabulky na osobní vůz tedy zájemce zaplatí 10 tisíc. Výhodou je, že značka se váže na majitele, a nikoliv na auto. Vlastník ji tedy může střídavě používat na více svých vozech. Na jinou osobu je ale značka nepřenositelná, nelze ji tedy prodat. A smůlu bude mít ten, kdo značku ztratí nebo mu ji ukradnou – úřady pak nemohou vydat další se shodným textem.Pravidla silničního provozu – novinky v legislativě od 1.1.2016


Zveřejněno: 04.01.2016

Co se mění? Nová vyhláška č. 294/2015 Sb. provádějící pravidla na pozemních komunikacích s účinností od 1. ledna 2016 ruší a nahrazuje vyhlášku č. 30/2001 Sb. upravující dopravní značení. Zákonem č. 268/2015 Sb. je s účinností od 31. prosince 2015 novelizován také zákon o provozu na pozemních komunikacích. Podstata úprav Nová vyhláška přináší nové značení a některé stávající značení ruší nebo upravuje. Přínosem je i přehledné uvedení významu, provedení a užití značek a zařízení přímo u jejich zobrazení. Platnost dosavadních značek a zařízení Dosavadní značení a zařízení bude paralelně používáno až do konce roku 2025.Vyhláška č. 180/2015 Sb. - zakázané práce


Zveřejněno: 09.08.2015

K 1.9.2015 byla vyhláška č. 288/2003 Sb., stanovující práce zakázané těhotným a kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým zrušena a nahrazena vyhláškou č. 180/2015 Sb.- o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání. Pro těhotné zaměstnankyně přibyl zákaz prací vyžadujících používání izolačních dýchacích přístrojů. Jsou zrušeny původní Přílohy č. 1 a č. 2 a některé hodnoty jsou uvedeny přímo v textu. Pokud jde o práci vsedě, hmotnost břemene při manipulaci s ním je max. 2 kg. V souladu s chemickým zákonem jsou upraveny zakázané práce související s expozicí chemickým látkám.