Dobrý večer, dnes je sobota 29. dubna 2017, svátek má Robert
BOZP - Požární ochrana
Vaše bezpečnost - náš zájem
KARIMEX Praha, s.r.o.
Jílovišťská 684
155 31 Praha 5 - Lipence
+420 606 892 855
Skype:
www.karimex.cz
info@karimex.cz
Školení požární ochrany
Zaměstnavatel je povinen zabezpečit školení zaměstnanců o požární ochraně (Vyhláška 246/2001 Sb. §23).
 • Školení zaměstnanců o požární ochraně (dále jen "školení zaměstnanců") obsahuje seznámení
  • s organizací a zajištěním požární ochrany a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o požární ochraně,
  • s požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech provozovaných právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou v místě výkonu práce zaměstnance
  • s požárním řádem, s požárními poplachovými směrnicemi, popřípadě s požárním evakuačním plánem a další dokumentací obsahující stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech vykonávaných na pracovišti,
  • se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru,
  • se zajištěním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době,
  • s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti,
  • s funkcí, popřípadě způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti.
 • Školení zaměstnanců se provádí při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i obsah skutečností uvedených v odstavci 1, s kterými má být zaměstnanec seznámen. Školení se opakuje nejméně jednou za 2 roky.
 • Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně obsahuje skutečnosti uvedené v odstavci 1 týkající se všech jimi řízených zaměstnanců a provádí se při nástupu do funkce. Školení se opakuje nejméně jednou za 3 roky.
 • Školení o požární ochraně se v případě osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době zabezpečuje před zahájením jejich činnosti a opakuje se nejméně jednou za rok.
 • Pro osoby, které vykonávají činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3 zákona na pracovištích právnických osob nebo podnikajících fyzických osob a nejsou k nim v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu, se školení o požární ochraně zabezpečuje v rozsahu školení zaměstnanců.
 • Školení o požární ochraně pro osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích právnických osob nebo podnikajících fyzických osob provozujících činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3 zákona, nebo které s těmito činnostmi přicházejí do styku, se zabezpečuje v nezbytném rozsahu a způsobem stanoveným provozovatelem těchto činností v dokumentaci požární ochrany (např. § 36).