Dobrý večer, dnes je sobota 29. dubna 2017, svátek má Robert
BOZP - Požární ochrana
Vaše bezpečnost - náš zájem
KARIMEX Praha, s.r.o.
Jílovišťská 684
155 31 Praha 5 - Lipence
+420 606 892 855
Skype:
www.karimex.cz
info@karimex.cz
Školení BOZP
Dle §103 odst. 2) zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit pro zaměstnance školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jejich činnosti a pracoviště; pravidelně ověřovat jejich znalost a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Na druhé straně zaměstnanci jsou povinni se těchto školení účastnit (§106 odst. 4a zákoníku práce).
VSTUPNÍ ŠKOLENÍ
 • seznamují zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, které musí zaměstnanci dodržovat a s platným pracovním řádem zaměstnavatele
 • musí být provedeno před nástupem zaměstnance do zaměstnání
 • bez absolvování vstupního školení nesmí být zaměstnanec pověřen žádnou pracovní činností
 • obsah školení se částečně liší dle toho, zda se jedná o školení pro dělnické profese nebo administrativní či technické nebo vedoucí zaměstnance
ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ
 • toto školení může být součástí vstupního školení, případně na něj navazuje
 • jeho součástí jsou specifika konkrétního pracoviště, na které je zaměstnanec přidělen a především popis technologie
PERIODICKÁ ŠKOLENÍ
 • konají se v různých časových intervalech (dáno charakterem pracovní činnosti)
 • jejich smyslem je především ověřování znalostí
 • obsahují zejména nové poznatky z oblasti BOZP
 • provádějí se při změně pracovních podmínek, technologií a postupů, při změně zákonů, vyhlášek a dalších navazujících předpisů
 • současně také hodnotí uplynulé období z hlediska vývoje pracovní úrazovosti
SPECIALIZOVANÁ ŠKOLENÍ
 • tato školení se provádějí pouze pro určité profese (např. jeřábníci, řidiči, revizní technici VTZ, obsluha kotelen, výškoví specialisté, atd.)
 • školení provádí lektor - specialista v daném oboru
 • náklady na tato školení nese zaměstnavatel pouze v případě, že získanou kvalifikaci svých zaměstnanců využívá
MIMOŘÁDNÁ, ZVLÁŠTNÍ A PROFESNÍ ŠKOLENÍ
 • tato školení povinně absolvují:
 • zaměstnanci při opětovném nástupu na pracoviště po pracovním úrazu, který si způsobili vlastním zaviněním porušením bezpečnostních předpisů nebo po PÚ, který si vyžádal pracovní neschopnost delší než 60 kalendářních dnů
 • zaměstnanci po přeřazení na jiné pracoviště, při významné změně pracovních postupů nebo technologií
 • zaměstnanec před výkonem zvlášť nebezpečných prací
 • zaměstnanci v odborných profesích, kteří musí mít osvědčení na základě zkoušky
Všechna školení končí ověřením znalostí (ústní pohovor, písemný test nebo komisionální zkouška) za účelem prokázání způsobilosti k výkonu práce. Ověření následuje bezprostředně po školení. Výsledky (hodnocení uspěl/neuspěl) zaznamenává školitel do příslušné dokumentace.
O provedeném školení je třeba provést zápis.